Regulamin konkursu


REGULAMIN KONKURSU „Wytypuj kurs EUR/PLN”

I. DEFINICJE

1. Organizatorem Konkursu „Wytypuj kurs EUR/PLN” jest DM Forex.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestruje się na koncie demo na stronie:
http://www.forex.pl/account/otworz-bezplatne-konto-demo , oraz w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, umieści w komentarzu pod postem piątkowe (9.12.2016) typowanie kursu EUR/PLN
3. Zwycięzcami Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcami”, zostaną autorzy wypowiedzi, które będą najbliższe kursowi opublikowanemu na stronie:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html w poniedziałek (12.12.2016)
4. Nagrodą przyznawaną Zwycięzcom Konkursu, zwana dalej „Nagrodą” będzie iPod Shuffle 2 GB.

II. PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6.12.2016 o godz. 12:00 i kończy się 9.12.2016 o godzinie 15:00.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi umieścić w komentarzu pod postem opisującym konkurs kurs EUR/PLN jaki przewiduje na piątkowe notowanie walut. Dodatkowym warunkiem jest rejestracja konta demo na stronie:
http://www.forex.pl/account/otworz-bezplatne-konto-demo.
3. Wygrywa
odpowiedź najbliższa notowaniu umieszczonym na stronie: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html.
4. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
5. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, którego odpowiedź była zbliżona do prawdziwego kursu z piątku 9.12.2016.
6. Organizator ogłosi wyniki konkursu najpóźniej 2 dni robocze od dnia zakończenia konkursu, o czym poinformuje na fanpage’u Organizatora:
https://www.facebook.com/forexpl/?fref=ts
7. W miejscu ogłoszenia wyników znajdzie się informacja o zwycięzcy konkursu oraz prośba o kontakt. Nie zgłoszenie się zwycięzcy po nagrodę będzie równoznaczne z jego rezygnacją.
8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
9. Nagrody w konkursie otrzyma 1 użytkownik.
10. Nagroda nie może być odsprzedawana, w szczególności wystawiana na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: rafal.horoszczak@forex.pl w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jedynie w celu dostarczenia nagrody.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: rafal.horoszczak@forex.pl
4. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: rafal.horoszczak@forex.pl . Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
5. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
6. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
2. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.